☰ Menu
Zespół Szkół nr 2 im. S. Lema w Koszalinie
Herb Zespół Szkół nr 2 im. S. Lema w Koszalinie

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kompetencje Dyrektora szkoły

   

  Kompetencje Dyrektora Zespołu Szkół nr 2
  (Statut Zespołu Szkół nr 2 - rozdz. V a)

  § 15.

1).Jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami zgodnie z obowiązującymi przepisami; dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

 2. przyznawania nauczycielom i innym pracownikom szkoły nagród dyrektora, dodatków motywacyjnych oraz wymierzania kar porządkowych,

 3. występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły (po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, związków zawodowych).

2).Kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

3).Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

4).Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach
kompetencji stanowiących,

5).Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

6).Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Rodziców (Komitet Rodzicielski) i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

7).Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

8).Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

9).Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców (Komitetem Rodzicielskim), Radą Pedagogiczną, związkami zawodowymi i Samorządem Uczniowskim.

   

§ 16.

1.Szkołą kieruje dyrektor, który ma kwalifikacje zgodne z obowiązującymi przepisami.

2.Kwestie szczegółowe dotyczące wymaganych kwalifikacji dyrektora szkoły omawiają odnośne przepisy szczegółowe.

3.Funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.Nauczyciel może być odwołany z funkcji dyrektora szkoły:

a/ na własną prośbę ( z trzymiesięcznym wypowiedzeniem ),

b/ z końcem roku szkolnego, a w uzasadnionych przypadkach w czasie roku szkolnego ( z trzymiesięcznym wypowiedzeniem ),

- z inicjatywy własnej organu prowadzącego szkołę – w razie otrzymania negatywnej oceny pracy,

- na umotywowany wniosek: Komitetu Rodzicielskiego, Rady Pedagogicznej albo organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

§ 17.

1.Dyrektor szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektora (wicedyrektorów) po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej.

2.Dyrektor może w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę zmienić lub wprowadzić nowe profile kształcenia (działalność innowacyjna i eksperymentalna szkoły).

3.Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

4.Na wniosek rodziców ucznia (samego ucznia bądź nauczyciela przedmiotu), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej, Dyrektor szkoły może zezwolić na indywidualny program nauczania.

5.Na wniosek rodziców ucznia (a także w oparciu o przedłożoną dokumentację medyczną) Dyrektor szkoły może ucznia zwolnić z zajęć wychowania fizycznego na czas jednego semestru lub roku szkolnego.

6.Na wniosek rodziców ucznia Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na urlopowanie ucznia o ile wynika to z długotrwałej choroby, ciąży, urlopu macierzyńskiego czy też innych sytuacji nadzwyczajnych. Długość urlopu określa Dyrektor szkoły uwzględniając roczny cykl nauczania.

7.Na wniosek rodziców ucznia Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych z jednego z dwóch języków obcych. Przepis ten dotyczy tylko klas gimnazjalnych.

8.Dyrektor przygotowuje arkusz organizacji szkoły (według ustalonych terminów) i przedstawia do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X